Metodología

Metodologia de la llar d'infants Mickey Mouse Les Corts, Barcelona

Acompanyant el procés de cada infant

La llar d'infants Mickey Mouse dóna al vostre fill la primera possibilitat de relacionar-se amb un món fins ara desconegut per a ell, els altres nens i nenes amb els qui aprendrà a ésser sociable i compartir les seves coses, les educadores que li oferiran un tracte maternal, els espais, els materials, les rutines...

El noste interès és que el nen s'eduqui en un ambient de benestar on trobi afecte, comprensió i ajuda per a un correcte desenvolupament harmònic de la seva personalitat.

El joc, eina educativa pels nens a la llar d'infants Mickey Mouse

El joc com a eina educativa

El joc és una activitat natural dels nens i les nenes que els proporciona satisfacció i plaer.
És per tant una activitat motivadora en ella mateixa i punt de partida de tot aprenentatge a la nostra llar d'infants Mickey Mouse.
El joc permet als nens i nenes exercitar les seves habilitats, aprendre  coses noves i relacionar-se amb els altres.
És doncs el mitjà on desenvolupar habilitats intelectuals, físiques, emocionals i socials.

Les dinàmiques a la llar

L'infant és capaç, es comunica, es mou, s'interesa i fa.
El plaer de l'activitat és un estímul indispensable per al seu desenvolupament.
A la llar oferim a l'infant estratègies per desvetllar i promoure la seva curiositat per conèixer i aprendre.
Organitzant bé els espais, preparant els  materials i situant-los estratègicament perquè experimentin, descobreixin i gaudeixin!
Deixant contemplar i descobrir el món que els envolta..., la natura...
Obrint la porta també al nostre jardí on jugar i explorar lliurement forma part important de les nostres dinàmiques.

Temps per aprendre a aprendre

Els infants tenen el seu ritme.
A la llar donem molta importància al temps ja que per créixer els infants necessiten temps per observar, per mirar, per explorar i per descobrir per si mateixos.
El temps permet als infants arribar al límit dels seus projectes i descobertes.
Entenem doncs el temps com a eina en el procés de creixement personal dels nens i les nenes que els permetrà arribar a ser autònoms.

Paper de l'educador

A la llar d'infants Mickey Mouse acompanyem l'infant a créixer i desenvolupar-se com a persona. 
També en el seu procés d'aprenentatge, observant-lo, coneixent-lo, respectant-lo, intervenint quan calgui, oferint ajuda per iniciar, sostenir o recolzar l'activitat que l'infant es proposa.
Oferint un tracte maternal i afectiu que doni seguretat emocional a l'infant.
Vetllant pel seu benestar, cobrint les seves necessitats, donant temps en l'adquisició de les rutines (els àpats, la son, la higiene)  i així arribar individualment a cada infant.
Ajudant-los a conèixer les regles, posant límits i vetllant per la seva seguretat. I gaudint i molt veient-los créixer!!!